Hadsund Sportsfiskerforening

Vedtægter

§1.

Foreningens formål er at være samlingssted for lystfiskere og sikre de bedst mulige betingelser for lystfiskeri i Villestrup å og nærliggende vande. Foreningen er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune.

§2.

Gyldigt medlemskort giver ret til, efter de af bestyrelsen opstillede regler, at fiske i foreningens fiskevande.

§3.

I foreningens vande må medlemmer kun fiske med én stang og snøre.

§4.

Stk. 1: Fiskeri i foreningens fiskevande er ikke tilladt i perioden fra den 1. november til den 28/29. februar, begge dage inklusive.

Stk. 2: Det er medlemmernes pligt at overholde ferskvandsfiskerilovens bestemmelser og anmelde overtrædelser til bestyrelsen.

§5.

Medlemmets hjemmeboende børn under 14 år kan fiske i foreningens vande i følgeskab med medlemmet.

§6.

Der kan købes gæstekort til foreningens fiskevand. Gæstekortet gælder for et døgn, og forvaltes af medlemmet. Kortet udfyldes gæstens navn, dato (dd-mm-åå) og tidspunkt, samt medlemmets medlemsnr. Kortet er kun gyldigt ifølge med medlemmet der har udstedt kortet.

§7.

Hadsund Sportsfiskerforening er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund og er dermed en del af forbundets formål og rettigheder.

§8.

Anmodning om optagelse som medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen pr. e-mail. Bestyrelsen stemmer om, hvorvidt ansøgeren kan optages som medlem. Stemmer ingen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer imod optagelsen, er ansøgeren optaget som medlem, eller på foreningens venteliste. Stemmer et eller flere bestyrelsesmedlemmer imod optagelsen, skal spørgsmålet, hvis ansøgeren fastholder ansøgningen, forelægges den førstkommende generalforsamling, der afholdes. Generalforsamlingens afgørelse er gældende.

§9.

Bestyrelsen styrer selv tilgangen af medlemmer, dog skal dette forelægges og godkendes på hver generalforsamling, der afholdes.

§10.

Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer, senest den 1. december pr. e-mail.

§11.

Medlem kan ekskluderes hvis:

  • Kontingent ikke er betalt til tiden.
  • Ved handling eller omtale der skader foreningens interesser eller omdømme.

 

Afgørelse om en evt. eksklusion afgøres af bestyrelsen ved stemmeflertal. Medlemmet kan dog bringe eksklusionen op på førstkommende generalforsamling, hvor endelig beslutning træffes jfr. § 8.

§12.

Kontingentet fastsættes for et år af gangen og fastsættes af bestyrelsen.

§13.

Der afholdes generalforsamling i januar måned. Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 10 medlemmer stiller krav derom.

§14.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

 

§15.

Alle forslag kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer, dog kræver forslag om ophævelse af foreningen, 2/3 flertal af de fremmødte. Resultatet af forhandlingerne indføres i foreningens protokol.

§16.

Forslag til Vedtægts ændringer skal opføres på dagsordenen.

§17.

Foreningens bestyrelse består af 1 formand, 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, og 2 suppleanter. I lige år vælges 2 best. medlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor. I ulige år vælges 3 best. medlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen, eller på førstkommende bestyrelsesmøde. I tilfælde af formandens og/eller kassererens afgang i en valgperiode, vælger bestyrelsen af egen midte ny formand og/eller kasserer til valgperiodens udløb. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Der føres protokol over foreningens virke. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.

§18.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december og fremlægges på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskab revideres af foreningens 2 revisorer.

§19.

Ved evt. ophør af Hadsund Sportsfiskerforening, skal evt. overskud anvendes til fremme af ferskvandsfiskeriet.

Vedtægterne er godkendt på Hadsund Sportsfiskerforenings årlige generalforsamling den 20. januar 2016.