Hadsund Sportsfiskerforening

Etiske regler

Nogle gode regler

Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeriet. De er med til at bevare et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen og de, der bor i området – ikke mindst vore lodsejere.

Brug din sunde fornuft og husk, at det er lystfiskeren som gæster fiskevandet.

 

Fisk kun hvis du har tilladelse, fisketegn og betalt medlemskort

Fisk kun på de strækninger, hvor foreningen har fiskeretten og følg skiltningen.

 

Fredning og mindstemål

Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider og mindstemål.

Det er ikke tilladt at hjemtage fisk under mindstemålet, uanset at fisken evt. ikke kan overleve.

Se desuden Hadsund Sportsfiskerforenings regler for mindstemål under Regler.

 

Vis hensyn ved færdsel i naturen

Gå langs åen, på markveje eller stier. Hegn m.v. må ikke beskadiges eller led efterlades åbne.

 

Efterlad naturen, som du ønsker at modtage den

Tag fiskeaffald, linestumper, kroge, andet affald, flasker/dåser og emballage med hjem.

 

Vis hensyn ved parkering

Benyt kun de P-pladser som er anvist af foreningen på kortene. Er pladsen fuldt optaget, så find om nødvendigt et andet sted at fiske. Kørsel er kun tilladt på offentlige veje.

 

Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske

Hold god afstand – det er f.eks. mindst 50 meter.

Begynd aldrig dit fiskeri lige foran en anden fisker uden dennes accept. Gå altid langt uden om andre fiskere, og undgå færdsel de steder, andre fiskere kommer frem til om lidt.

Ingen har fortrinsret til enkelte steder eller strækninger.

 

Udøv et bevægeligt fiskeri

Bevæg dig mellem hvert kast.

Er der mange fiskere både op- og nedstrøms åen, bør du fiske vandet i et jævnt tempo. Træd eventuelt tilbage og lad hurtigere fiskende komme forbi. Opstrøms fiskende viger for nedstrøms fiskende.

 

Undgå at beskadige fisk du vil genudsætte

Fugt dine hænder, inden du rører ved fisken. Når du genudsætter en fisk, så gør det så blidt som muligt.

Brug ikke så lette eller dårlige grejer, at du ikke kan lande fisken ordentligt, eller udtrætter den i unødig grad. Fisk gerne med en stor krog, så du undgår at fange og skade små fisk.

Tag ikke flere fisk med hjem end du selv kan anvende, det henstilles til at der ikke hjemtages mere end 2 fisk pr. lystfisker pr. fiskedag. Giv fisken en fair chance og fisk som en sportsmand med sportslig grej.

 

Undgå at fiske hvor der er gydende fisk

Gydende fisk er med til at sikre dit fiskeri i fremtiden. Fisk derfor ikke, hvor der er mulighed for at genere og fange gydende fisk.

 

Opdager du ting der er beskadiget eller ødelagt så giv besked

Det er kun muligt at få udbedret skader såfremt det bringes til kendskab for bestyrelsen.

Det ikke tilladt at beskære eller knække træer og grene for at skaffe adgang eller fiskeplads.

Beskæringsarbejde foretages kun af Hadsund Sportsfiskerforening efter aftale og i samarbejde med lodsejerne.

Dette er eksempler på god etik og moral ved fiskevandet. I tillæg til ovenstående, brug da sund fornuft og husk, at bestemmelserne i Hadsund Sportsfiskerforenings vedtægter samt Regler også skal overholdes.

Bestyrelsen, Hadsund Sportsfiskerforening